ONLINE

2018-11-14
...It’s time for the winter to come, but if we keep our face to the sun, we will never see the shadows and we will never feel the cold..we ll see only it’s beauty❄️...☺️✨ I hope that you are enjoying the simple bright things of the week! 🤗🤞❤️ ...Време е и зимата да дойде, но ако държим лицето си към слънцето, никога няма да виждаме сенките и да чувстваме студа...ще виждаме само нейната красота☺️✨ Надявам се, че се наслаждавате на простите и светли неща на седмицата! 🤗🤞❤️ #sunsetlight #simplebeauty #positivethoughts #winteriscoming
2018-11-09
...The golden hour, the end of another productive week✨...Everything which is important for you takes time✨, focus and many many hours of work,dedication ,pain and sometimes even tears...but I believe it’s always worth it!✨ 🙌 Златният час, краят на още една продуктивна седмица✨ ...Всичко, което е важно за теб, отнема време, фокус, часове работа, отдаденост, болка и понякога дори сълзи...Но вярвам, струва си!✨ I #dontcrackunderpressure #mytag#mytime#tagheuer #fibank#audi#mtel#generali
2018-10-30
...The ultimate goal for us all is to experience and integrate, as the universe doesn’t give us what we ask for with our thoughts...The universe gives us what we demand with our actions...✨ One of my favorite old but gold photos by: @yanne_golev 🙏✨❤️👌 #forest #flower#portraitphotography One of my favorite photos by: @yanne_golev 🙏✨❤️👌 #forest #flower#portraitphotography
2018-10-28
✨...It’s important to keep the body in good health and let it be more often into the nature, so the mind can stay clear, sharp and with right intentions ...✨It’s so beautiful up here ✨ ...Важно е да държим тялото в добро здраве и да му позволяваме да бъде по-често сред природата...така умът остава чист, точен и с правилни намерения... Толкова е красиво тук ☺️⛰🕉✨ ❤️ #mountainlove #trekking #waterfall #happyday #wildspirit#connectwithyournature Thank’s to my 📷gopro for the photo >>https://www.basecamp-shop.com 🤗
2018-10-20
✨...Surround your self with gratitude,beauty and love to see the real miracle called “life”✨...and as Mark Twain said “To get the full value of joy you must have someone to divide it with.” ;) Enjoy the weekend🤗 🕉🏔❤️ ✨ ...Заобиколи се с благодарност, красота и любов, за да видиш истинското чудо,наречено “живот”✨...и както е казал Марк Твен “За да се изпълниш с радост,трябва да имаш,с кого да я споделиш.” ;) Приятен уикенд на всички!✨#wildspirit#temple
2018-10-17
✨...It’s such a beautiful autumn and it’s nice to be consciously here🍂🍁But It’s always exciting to think a bit further and jump away from the present moment✨... what the upcoming winter days will bring, what new opportunities for personal development will show on the way, what would be the new thing which will inspire us, what would be the new challenge which will force us to go out of the comfort zone and will make us better human beings?!✨...it is exciting to think, dream and believe...and you have to, so your dreams can become true ...🤗❤️✨ • ✨ ...Есента е толкова красива и е хубаво да бъдеш съзнателно тук и сега🍂🍁Но винаги е вълнуващо да мислиш малко по-напред и да прескочиш от настоящия момент✨... какво ли ще донесе предстоящата зима,какви ли нови възможности за личностно израстване ще се изпречат пред нас, какво ли ще е новото предизвикателство, което ще ни извади от комфортната ни зона и ще ни направи по-добри човешки същества?!✨...вълнуващо е да помислим, помечтаем и да повярваме...и трябва, за да станат мечтите ни реалност...🤗❤️✨ #love#snowboarding#wildspirit #soulfood ❤️
2018-10-17
✨...It’s such a beautiful autumn and it’s nice to be consciously here🍂🍁But It’s always exciting to think a bit further and jump away from the present moment✨... what the upcoming winter days will bring, what new opportunities for personal development will show on the way, what would be the new thing which will inspire us, what would be the new challenge which will force us to go out of the comfort zone and will make us better human beings...it is exciting to think, dream and believe...and you have to, so your dreams can become true 🤗❤️✨ #snowboarding#wildspirit #soulfood ❤️
2018-10-02
✨...Indeed, this life is a test. It is a test of many things - of our convictions and priorities, our faith and our faithfulness, our patience and our resilience, and in the end, our ultimate desire... Believe.Give.Love.Live.Shine and Share the light✨🤗❤️• ✨...До голяма степен живота е тест.... Тест на много неща - за нашите убеждения и приоритети, на нашата вяра и ценности,за нашето търпение и устойчивост и накрая тест за най-силното ни и крайно желание ... Вярвай. Давай. Обичай. Огрявай и разпръсквай светлината...🤗❤️✨ #tagheuer #dontcrackunderpressure #wildspirit#snowboarding 📷Тони за сп.Спринт
2018-09-28
✨...Storms draw something out of us that calm seas don't...sometimes they bring out the greatest beauty of our spirit…✨ • ...Бурите изваждат от нас неща,които спокойните морета никога не могат...понякога изваждат на показ най-величествената сила на духa... #throwback#stormchasing #wildspirit#kitesurfing#happiness#playfulness #purejoy #slingshotkite
2018-09-28
✨...Storms draw something out of us that calm seas don't...sometimes they bring out the greatest beauty of our spirit…✨ #throwback#stormchasing #wildspirit#kitesurfing #slingshotkite
2018-09-01
...Appreciate your self and honor your soul,as every tough step from the journey hides new opportunities,new experience and important knowledge✨ • ...Бъди благодарен на себе си и уважавай духа си, защото всяка трудна стъпка от пътуването крие нови възможности, нов опит и важно познание✨ 🤗 ...#Rewarding view for the team after a great training camp☺️!
2018-08-10
✨...The way we feel within our bodies affects not only us, but the world beyond✨ ..Sending you pure joy and love❤️ Enjoy the weekend! • ...Начинът,по който се чувстваме отвътре афектира не само нас, но и светът отвън✨ #fearlessbeauty#moroccanoil #viewsofia #mytag #tagheuer #dontcrackunderpressure Thank you>>📷Mariana Petrova for https://www.viewsofia.com/